Misiune


Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” a înfiinţat specializarea Artele Spectacolului de Teatru (Coregrafie) în anul 2001, când societatea românească de tranziţie se afla încă în căutarea unor formule şi structuri eficiente de comunicare, într-un mediu concurenţial agresiv determinat de incapacitatea de a acoperi toate cerinţele momentului. Specializarea noastră a fost autorizată să funcţioneze provizoriu începând cu anul universitar 2003-2004, iar prima generaţie de absolvenţi şi-a susţinut examenul de licenţă în anul universitar 2005-2006.
Durata studiilor universitare de licenţă este de 3 ani (6 semestre), conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare şi cerinţelor de integrare a învăţământului superior românesc în aria universitară europeană. Studiile se finalizează cu diploma de licenţă, care îi conferă absolventului dreptul să profeseze în domeniul artelor spectacolului sau în cel didactic de specialitate.

Absolvenţii au dreptul de a se înscrie la cursuri de masterat (cu durata de 2 ani) şi la alte forme de învăţământ postuniversitar.

Obiective principale


Specializarea Artele Spectacolului de Teatru (Coregrafie) a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” are ca scop principal constituirea unui spaţiu pedagogic şi artistic viu, care să permită crearea unor paralele între cercetarea coregrafică şi practică, între creaţia coregrafică clasică şi cea contemporană.
Din acest obiectiv decurg: 
- constituirea unui spaţiu privilegiat, în care analiza discursului artistic şi analiza percepţiei produsului cultural, a mecanismelor care au condus la apariţia fenomenului coregrafic se realizează printr-o trecere fundamentală de la cuvânt la mişcare, prin învăţarea practică a elementelor coregrafice constituente ale discursului coregrafic;
- studierea fiecărui element coregrafic în funcţie de problematicile tehnice, estetice şi istorice specifice artei dansului. În acest sens, este privilegiată cercetarea pedagogic-coregrafică dedicată dansatorilor şi coregrafilor timpului nostru.
- continua rezonare faţă de necesităţile şi problemele profesioniştilor dansului, oferind o alternativă învăţământului de stat. Această specializare se adresează atât celor care au beneficiat cât şi celor care nu au beneficiat de o pregătire anterioară de specialitate şi doresc să se instruiască în acest domeniu. 

Ciclul de pregătire de 3 ani pentru obţinerea diplomei de licenţă în coregrafie îşi propune: 
1. să ofere practicienilor şi profesioniştilor - dansatori, coregrafi, profesori de dans, jurnalişti, etc. - o percepţie teoretică, critică şi analitică asupra practicii lor şi a practicii dansului în general, cât şi mijloacele de a deprinde, coordona şi armoniza cunoştinţele lor de practică coregrafică cu cele teoretice. În acest scop, ciclul de trei ani pentru obţinerea diplomei de licenţă din cadrul Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Ghorghe Cristea“ joacă un rol esenţial în îmbogăţirea culturii şi practicilor din mediul profesional.
2. să asigure pregătirea pentru cercetarea în domeniul dansului cât şi îndrumarea în învăţarea şi practicarea dansului contemporan a celor care nu au o instruire de profil dar doresc să se iniţieze, formându-se ulterior ca şi critici, cercetători ai dansului, coregrafi, pedagogi, maeştri de balet, a tuturor studenţilor, atât a celor care au o instruire de profil, cât şi a celor care vin din alte domenii apropiate. Pentru aceasta este necesară asimilarea noţiunilor teoretice şi practice ale dansului clasic, modern, contemporan, de caracter, redarea trăirilor, stărilor afective impuse de crearea unui rol. Pregătirea spectacolului de licenţă este rezultatul acumulării tuturor cunoştinţelor dobândite în facultate.
3. să ofere cunoştinţele necesare refacerii capacităţii de efort a studenţilor, alături de pregătirea fizică, tehnică, tactică, teoretică, psihologică şi biologică. Atât efortul de antrenament, cât si cel din timpul performanţelor înseamnă extensia maximă a solicitării fizice, psihice si emoţionale. Din cauze de suprasolicitare, de uzură sau din cauze banale, dansatorii se pot accidenta. Traumatismele sau eventualele leziuni trebuie abordate cu măsuri precoce şi intensive, pentru recuperarea şi revenirea la o stare optimă de sănătate şi funcţionabilitate la potenţial maxim.

Obiective specifice

Interdisciplinaritate, prin îmbinarea armonioasă dintre domeniile practice şi cele teoretice specifice artei dansului, cât şi dintre domeniile specifice artei coregrafice şi alte domenii precum estetica, muzica, istoria teatrului, a culturii universale, kinetoterapia de recuperare etc.
Întărirea activităţii profesionale a studenţilor prin intermediul educaţiei permanente, indispensabilă unei arte în care evoluţia tehnică este una dintre cheile progresului.
Crearea posibilităţii de reconversie profesională pentru acei studenţi care doresc să întrerupă practica dansului, îndreptându-se spre pedagogie sau creaţie, devenind coregrafi, maeştri de balet sau pedagogi de specialitate.
Cultivarea unor capacităţi superioare de analiză şi sinteză prin constituirea unui proiect profesional de practică artistică coregrafică.

Cursurile propuse de Secţia Coregrafică a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” se bazează pe:

·   Analiza funcţională a mişcării de dans (cursuri practice şi teoretice);
·   Analiza fenomenului dansului în parcursul lui istoric şi a dansului contemporan (cursuri practice şi teoretice);
·   Analiza principiilor ce au dus sau duc la formarea tuturor discursurilor în dans urmând o axă fenomenologică, istorică, conceptuală (cursuri teoretice);
·   Analiza, sinteza principiilor dansului prin stimularea creativităţii studentului (cursuri practice);
·   Pornind de la principiile enumerate mai sus, punerea în scenă a unui spectacol coregrafic (cursuri practice);
·   Descrierea tehnicilor somatice şi analiza funcţională a mişcării din perspectivă medical-recuperatorie (cursuri practice şi teoretice);
·   Sinteza şi analiza practicilor şi a discursurilor corporale în dans prin documentare video (cursuri teoretice);
·   Apropierea dintre domeniul coregrafic şi alte domenii, precum: muzica, estetica, istoria culturii şi civilizaţiei etc (cursuri teoretice);

Competenţe generale:


Absolvenţii noştri s-au angajat şi se pot angaja ca asistenţi coregrafi şi coregrafi, maeştri de balet, profesori de specialitate. Absolventul specializării Artele Spectacolului de Teatru (Coregrafie) a Facultăţii de Arte şi Ştiinţe a
Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” este pregătit să devină:


Coregraf
Maestru de balet
Maestru de dans
Pedagog de studii de balet
Dansator cu studii superioare
Balerin cu studii superioare
Asistent coregraf
Regizor tehnic scenă


Toate acestea le vor permite absolvenţilor noştri să-şi exercite cu succes profesia şi să se autoperfecţioneze, adaptându-se unei societăţi în permanentă schimbare.

Absolvenţii noştri dobândesc cunoştinţe solide în discipline fundamentale şi de specialitate precum: Istoria teatrului universal şi a artei spectacolului, discipline opţionale şi facultative: Atelier de creaţie coregrafică, Arta actorului, Teoria muzicii. Forme muzicale. Ritmică, Artă coregrafică, Analiza spectacolului coregrafic, Dans modern, Modul de pedagogie, Estetică, Dans clasic, Dans de caracter, Pedagogia dansului clasic, Scenografie, Dramaturgie muzical-coregrafică, Regie, Scenariu coregrafic, Light design, Sound design şi discipline complementare: Educaţie vizuală, Biologia mişcării, Direcţii inovatoare şi coregrafice, Tehnici de recuperare, Creaţie coregrafică, Mască şi machiaj, Limba engleză.


Profilul candidatului


Diploma de licenţă va servi studentului pentru a lucra în domeniile acţiunii culturale, a pedagogiei dansului, în crearea oricărui demers sensibil spre cultura coregrafică, a oricărei iniţiative pe tărâmul creaţiei coregrafice.
Urmărim formarea de competenţe generale (transferabile), indispensabile oricărei profesii şi, prin urmare, foarte apreciate pe piaţa muncii:
- capacitatea de a empatiza cu publicul; capabilitatea de a percepe şi de a exploata eficient noutăţile, cerinţele de exprimare artistică dorite de publicul secolului XXI; capacitatea de asimilare critică, prelucrare şi exploatare a informaţiei teoretice şi practice în domeniul dansului, al teatrului în general; capacitatea de a trezi interesul tinerilor dansatori pentru pregătirea unei cariere de mare performanţă; capacitatea de a convinge copiii de necesitatea urmării unor cursuri de dans clasic, modern, contemporan sau a oricărei forme de mişcare artistică.

Absolvenţii noştri dobândesc următoarele competenţe specifice:

- competenţe în elaborarea şi punerea în practică a ideii coregrafice cu ajutorul mişcării, a muzicii, a tuturor elementelor necesare desfăşurării unui spectacol;
- competenţe în gestionarea tuturor problemelor de ordin artistic sau tehnic în orice formă de desfăşurare teatrală sau coregrafică;
- competenţe de comunicare cu toţi participanţii la actul artistic: personal tehnic, artistic sau, după caz, cu elevii liceelor de specialitate, cu părinţii acestora, printr-o bună stăpânire a limbajului verbal, paraverbal, nonverbal de exprimare, prin managementul crizelor şi conflictelor;
- competenţe în aplicarea metodelor şi tehnicilor de refacere după efort, pentru creşterea performanţei artistice şi tehnice de specialitate, precum şi a celor de recuperare posttraumatică, pentru reintegrarea în activitate a dansatorilor care au suferit accidente în desfăşurarea activităţii lor profesionale;
- competenţe în perfecţionarea profesională a dansatorilor, în orice domeniu artistic activează;
- competenţe privind aprecierea corectă, cu profesionalism a oricărei lucrări coregrafice.

Menjţionăm că 80% dintre studenţii noştri sunt dansatori profesionişti în cadrul Operei Naţionale Bucureşti sau a altor teatre din Bucureşti şi din ţară, cât şi profesori ai unor licee de coregrafie din capitală şi din alte oraşe. 
Peste 85% dintre studenţi consideră că nivelul de satisfacţie, în raport cu dezvoltarea lor profesională în domeniul specializării urmate în facultate este unul pozitiv. 
Cadrele didactice ale Facultăţii de Arte şi Ştiinţe proiectează metode de învăţare centrate pe student, specifice programelor de studii universitare vocaţionale şi relaţii de parteneriat şi mentorat.